Rosenkohlpfanne mit Birnenchutney

Rosenkohlpfanne:

Chutney: